Проектът бе успешно приключен на 30.11.2019 г.

Партньор по проект „Социална мрежа за съвместни инициативи на хора с увреждания от планински селища на общините Смолян и Куклен“ иницииран от Сдружение за психо-социална подкрепа и личностно развитие, Смолян.

Цел на проекта

Създаването на условия за по-активно социално включване на хората с увреждания в обществения живот чрез участието им в доброволчески инициативи, опознаване на културно-историческото наследство, традициите и обичаите на различните общности, развитие на творческите им възможности в творчески ателиета.

Повече за Сдружение за психо-социална подкрепа и личностно развитие, Смолян /СПСП и ЛР/

Неправителствена организация в обществена полза. Създадена през 2010, 10 години осъществява своята Мисия – подкрепа на лица и групи в психосоциален риск и съдействие да реализират пълноценно своя личностен потенциал. Това са хора с увреждания, изолирани от обществото, младежи, търсещи възможност за пълноценна личностна и професионална реализация, както и лица претърпели насилие.

 

НСССП
Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство, гр. Куклен цели да промени разпространената негативна нагласа в обществото, че хората с увреждания са пасивни потребители на грижи. Те също носят своя потенциал, социален опит и възможности, които искаме да развием.