1. Данни за възложителя – Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство-НСССП, гр.Куклен, ул.“Георги Бенковски“ №15, e-mail: nsssp@abv.bg, интернет страница: https://nsssp.org/

 2. Предмет на дейността, обект на изпълнение – „Обучения за придобиване на ключови компетентности – дигитални, езикови, социални“, които включват разработване на иновативни програми за индивидуално обучение по избраните ключови компетентности.

Вид на обучението Продължителност в уч. часове Учебна програма
1 Предприемачество 100 КК 7
2 Общуване на роден език 30 КК 1
3 Английски език А 1 100 КК 2
4 Дигитални умения 24 КК 4
 1. Място на изпълнение – гр. Куклен
 2. Прогнозна стойност – 4000 лв. – общо.
 3. Условия за кандидатстване и изисквания към кандидатите
 • кандидатите да са ЦПО с валидна лицензия от НАПОО
 • компетентността на обучителите, мотивацията и опита да работят с хора с в социален риск – с увреждания и безработни лица.
 • Разработване на Адаптирани учебни програми за хора с увреждания по 4-те ключови компетентности,според специфичните им особености.
 • предоставяне на подходящи учебници или учебни материали ;учебно -технически средства; индивидуализиране на учебния процес;
 • Провеждане на практически изпит/тест/ ;
 • Издаването на сертификати за успешно преминали обученията лица
 1. Критерии за избор на изпълнител
 • Опит в изпълнение на проекти в социалната сфера – на този етап се доказва с декларация от кандидата
 • Извършени обучения през последните 3 години
 • валиден международно акредитиран сертификат в областта на управление на качеството (ISO 9001- 2015)
 • Копие на Лицензия от НАПОО

7.Срок за изпълнение на дейността – 5 месеца от датата на подписване на договора, но не по-късно от 31.08.2020 г.

8.Разплащане за извършената работа Окончателно (балансово) плащане в размер на 100% от стойността по договор до 10 (десет) календарни дни след приключване на работата, подписване на двустранен Приемопредавателен протокол и след издадена фактура от Изпълнителя.

Срок за подаване на оферти: 17.00 часа на 06 април 2020 година на адрес: nsssp@abv.bg

НСССП
Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство, гр. Куклен цели да промени разпространената негативна нагласа в обществото, че хората с увреждания са пасивни потребители на грижи. Те също носят своя потенциал, социален опит и възможности, които искаме да развием.